Reklamacja

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, którym jest Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Józefińska 2, 30-529 Kraków, NIP: 675-12-79-514 („Mobiltek” lub „Administrator”) w celach obsługi składanej przeze mnie reklamacji. Oświadczam, że przekazałem/am dane osobowe dobrowolnie oraz że są one zgodne z istniejącym stanem faktycznym i prawnym.
* Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej przekazanej mi przez Mobiltek jako administratora danych, w tym: z informacją o celach przetwarzania danych osobowych, o prawie dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania a także o prawie żądania przeniesienia moich danych osobowych do wskazanego przeze mnie podmiotu. Poinformowano mnie również (przed wyrażeniem zgody na przetwarzane moich danych osobowych) o:

a. prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej wycofaniem a ponadto dane te będą nadal przetwarzane mimo cofnięcia mojej zgody, jeżeli przetwarzanie takie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

b. prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego czy do celów statystycznych w przypadkach określonych w treści klauzuli informacyjnej przekazanej mi przez Mobiltek;

c. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Mobiltek moich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.