Polityka prywatności platformy SmartPay.pl

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Józefińska 2, 30-529 Kraków, NIP: 675-12-79-514 („Mobiltek” lub „Administrator”) nr KRS 000265333, operator platformy SmartPay.pl (dalej także „Platforma”, „Serwis” lub „SmartPay.pl”).
 2. Mobiltek przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Mobiltek przestrzega postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej „RODO”.
 3. Cel i podstawa przetwarzania - Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu zawarcia umowy oraz jej wykonania – na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w celach archiwalnych, dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni produktów lub usług własnych Uczelni czy podmiotów współpracujących z Uczelnią), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu kontaktowania się z Tobą bezpośrednio w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi (za Twoją zgodą), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach statystycznych (art. 89 ust. 1 – 4 RODO);
  • w celach podatkowych i rachunkowych (na podstawie wiążących nas przepisów prawa m.in. jako podatnika, czy płatnika);
  • w celach archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności (na podstawie wiążących nas przepisów prawa).
 4. Kategorie Twoich danych, które są przez nas przetwarzane - dane, które nam podałeś/aś w formularzach rejestracyjnych platformy SmartPay.pl. Jeżeli jednak poprzednio byłeś klientem Eurokoncept sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wówczas mogliśmy otrzymać Twoje dane osobowe od tego właśnie podmiotu i są to: imię; nazwisko; seria i numer dowodu osobistego; seria i numer legitymacji studenckiej; numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; nazwa banku; adres zamieszkania; adres działalności gospodarczej. adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały; adresy poczty elektronicznej; numer telefonu; login; hasło; nr. rachunku bankowego.
 5. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych. Podanie danych jest dobrowolne ale dane oznaczone jako obligatoryjne w odpowiednich formularzach rejestracyjnych są niezbędne dla możliwości zawarcia czy wykonania przedmiotowej umowy. Brak ich podania uniemożliwia zatem zawarcie i/lub wykonanie tej umowy.
 6. Odbiorcy danych. Informujemy, że Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:
  • Podwykonawcy czyli podmioty, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu np. księgowi, prawnicy, firmy świadczące usługi informatyczne, firmy kurierskie czy pocztowe;
  • Niezależni odbiorcy tj. partnerzy handlowi, których oferta uzupełnia naszą ofertę;
  • ZUS, Naczelnicy Urzędów Skarbowych, organy administracji publicznej, skarbowej itp.
 7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Okres przechowywania danych. Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy, a także po jej zakończeniu:
  • do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń;
  • do czasu wygaśnięcia obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa, w tym rachunkowe czy podatkowe;
  • w celach statystycznych, archiwizacyjnych czy zapewnienia rozliczalności przez czas trwania obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa, w tym udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełniania przez organy publiczne;
  • w celach marketingu bezpośredniego do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu (dot. także sytuacji zgłoszenia sprzeciwu w trakcie trwania umowy).
 9. Przysługują Ci wszystkie prawa gwarantowane przepisami RODO, w tym:
  • Prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
  • Prawo do sprostowania (poprawiania) Twoich danych;
  • Prawo do żądania usunięcia Twoich danych;
  • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych – masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane albo przetwarzamy je bezpodstawnie;
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
   • Sprzeciw „marketingowy” – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu,
   • Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację (np. co do przetwarzania przez nas Twoich danych dla celów statystycznych) – w sprzeciwie należy wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas danych objętych sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać dane w tym celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • Prawo do przenoszenia Twoich danych - masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) Twoje dane osobowe. Możesz również żądać, abyśmy przesłali te dane innemu podmiotowi;
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Twoje dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Proces ten, o ile będzie miał miejsce, nie wywołuje dla Ciebie jednak żadnych skutków prawnych ani nie wpływa istotnie na Twoją sytuację. Mobiltek gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających SmartPay.pl i korzystających z usług świadczonych w ramach Platformy. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu SmartPay.pl, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron tego serwisu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
 11. Mobiltek stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika SmartPay.pl. Mechanizm cookies nie ma na celu do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach Serwisu - stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu jego zalogowania, agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników SmartPay.pl, optymalizowaniu emisji reklam i usprawniania funkcjonowania SmartPay.pl zgodnie z obowiązującymi w sieci WWW standardami. Pliki cookies mogą ponadto stosować współpracujący z SmartPay.pl reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z SmartPay.pl. Podczas wizyt użytkownika na SmartPay.pl gromadzimy automatycznie również informacje związane z uzyskaniem połączenia z naszym serwerem WWW, takie jak adres IP, nazwa przeglądarki i systemu operacyjnego, data i godzina połączenia itp. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby administrowania naszym serwerem WWW i nie są powiązane z danymi osobowymi.
 12. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: [email protected]
 13. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie SmartPay.pl