REGULAMIN

dotyczący korzystania z usług o podwyższonej opłacie dostępnych w ramach platformy www.smartpay.pl z dnia 25.05.2018

§1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług o podwyższonej opłacie w rozumieniu art 64 ustawy Prawo telekomunikacyjne świadczonych przez osoby trzecie (operatorów telekomunikacyjnych) i wykorzystywanych w serwisie www.smartpay.pl oferowanym przez Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Józefińska 2 30-529 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000265333, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 933.168,60 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt osiem złotych 60/100), w pełni opłacony, posiadającą NIP: 675 12 79 514.

§2

Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym regulaminie:

 1. Mobiltek - Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Józefińska 2 30-529 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000265333, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 933.168,60 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt osiem złotych 60/100), w pełni opłacony, posiadającą NIP: 675 12 79 514.
 2. Serwis - serwis uruchamiany (np. strona www) przez osobę trzecią, oferujący Usługi z użyciem Platformy.
 3. Platforma – serwis internetowy Mobiltek pod adresem www.smartpay.pl umożliwiający korzystanie przez osoby prowadzące Serwisy oraz przez Użytkowników z usług o podwyższonej opłacie w rozumieniu art. 64 ustawy Prawo telekomunikacyjne celem uzyskania dostęp do Produktów.
 4. Produkt - aplikacja Java, logo, dzwonek lub inne treści elektroniczne wyświetlane lub w inny sposób odtwarzane za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera lub innego urządzenia elektronicznego, udostępnianie w ramach Serwisu.
 5. SMS oznacza usługę "Short Message Service" świadczoną w standardzie GSM zgodnie z MoU GSM oraz zgodnie z warunkami świadczenia usług telekomunikacyjnych operatora, z którego usług korzysta Użytkownik, w tym zgodnie z jego cennikiem.
 6. Użytkownik – osoba korzystająca z usług o podwyższonej opłacie w rozumieniu art. 64 ustawy Prawo telekomunikacyjne celem uzyskania dostępu do Produktu oferowanego w Serwisie, będąca abonentem operatora telekomunikacyjnego i korzystająca z sieci telefonii komórkowej względnie osoba korzystająca z przedpłaconych usług telekomunikacyjnych w ramach obsługiwanych sieci telekomunikacyjnych.
 7. Usługa – obsługa przez Mobiltek żądań Użytkowników co do uzyskania dostęp do Produktów za pomocą SMS. Usługa nie podlega dodatkowej opłacie ponad tę wynikającą z warunków umownych (cennika) operatora telekomunikacyjnego, z usług którego korzysta Użytkownik.
 8. MSISDN – (Mobile Station International Subscriber Directory Number) – numer abonenta sieci komórkowej (numer telefonu).

§3

 1. Usługa jest dostępna dla każdego Użytkownika korzystającego z Serwisu o ile posiada telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne umożliwiające wysyłanie/ odbieranie SMS oraz pobieranie Produktów a także odbieranie wiadomości WAP-Push, SMS oraz pobieranie stron WAP.
 2. Szczegółowe wymagania oraz informacje w tym zakresie mogą być udostępnianie w Serwisie albowiem ich treść kształtuje podmiot, do którego Serwis należy.
 3. Mobiltek nie jest administratorem danych osobowych Użytkownika. Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem takich danych należy wyjaśniać z administratorem tych danych osobowych.

§4

Przed wysłaniem przez Użytkownika SMS z żądaniem dostępu do Produktu lub żądaniem jego wysłania z Serwisu (tj. SMS zawierającego kod dostępu do Produktu) Użytkownik powinien upewnić się:

 1. Czy w jego telefonie komórkowym pozostało wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania i zainstalowania lub odczytania wybranego Produktu. W przypadku gdy ilość pamięci jest zbyt mała, Produkt zostanie zamówiony i opłacony jednak Użytkownik nie będzie mógł dokonać jego pobrania, odczytania ani jego instalacji.
 2. Czy posiadany telefon komórkowy jest poprawnie skonfigurowany, umożliwiając odbieranie wiadomości WAP-Push, SMS oraz pobieranie stron WAP. Informacje dotyczące poprawnej konfiguracji telefonu Użytkownik uzyska kontaktując się z swoim operatorem telekomunikacyjnym.
 3. Czy dany Produkt jest oferowany w Serwisie dla posiadanego przez niego modelu telefonu komórkowego.
 4. Czy posiada inne urządzenie elektroniczne pozwalające na odebranie lub używanie Produktu o ile Produkt nie jest przeznaczony dla telefonu komórkowego Użytkownika.

§5

Usługa jest zamawiana poprzez wysłanie SMS z kodem danego Produktu na numer o podwyższonej opłacie podany w treści Serwisu (tzw. numer „SMSPremium”). Wysłanie takiego SMS stanowi zawarcie umowy na Usługę. Umowa jest zawierana na czas wykonania Usługi. Sama Usługa nie jest dodatkowo płatna. Wysłanie przedmiotowego SMS świadczy o chęci skorzystania z Usługi natychmiast i braku prawa do rezygnacji z niej. Usługa nie polega na dostarczaniu Produktów, za co odpowiada podmiot prowadzący Serwis. Usługa nie polega na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, za co odpowiada operator telekomunikacyjny.

§6

Opłaty:

 1. Użytkownik wysyłając SMS w ramach Usługi ponosi opłaty zgodne z cennikiem swojego operatora telefonicznego.
 2. Do kosztów zamówienia Produktu należy doliczyć opłatę za transmisję danych potrzebnych do pobrania Produktu zgodnie z planem taryfowym operatora, z którego usług korzysta Użytkownik.
 3. Usługa nie podlega dodatkowej opłacie ponad tę wynikającą z warunków umownych (cennika) operatora telekomunikacyjnego, z usług którego korzysta Użytkownik.

§7

Korzystanie z Usługi

 1. Użytkownik korzysta z Usługi poprzez wysłanie na wskazany numer SMS Premium zamówienia Produktu w formie SMS o odpowiedniej treści.
 2. Treść SMS służącego zamówieniu danego Produktu jak również odpowiedni numer SMS Premium wskazane są na stronach Serwisu.
 3. W odpowiedzi na wysłanego SMS z zamówieniem, Użytkownik otrzymuje wiadomość SMS, której treść zależy od charakteru Serwisu. Może to być bezpośredni link do zamawianego Produktu, kod alfanumeryczny lub potwierdzenie dokonania transakcji, która odbyła się na stronie www, wskazanej w materiałach promujących Serwis.
 4. Produkt może zostać pobrany tylko z telefonu, z którego wysłano SMS Premium z zamówieniem.
 5. Po pierwszej nieudanej próbie zamówienia prosimy o niedokonywanie dalszych zamówień i zgłoszenie reklamacji zgodnie z §9 poniżej. W przypadku niedostosowania się do powyższej procedury Mobiltek nie ponosi odpowiedzialności za kilkakrotne nieudane zamówienie Produktu.
 6. Platforma Smartpay chroniona jest filtrem antyfraudowym, który uniemożliwia dokonywanie nadużyć telekomunikacyjnych i chroni przed oszustwami. Filtr zapewnia funkcjonowanie serwisu w ramach limitu 250 zł na każde 15 minut. Przekroczenie limitu skutkuje blokadą MSISDN (numeru abonenta) na 24 godziny.

§8

 1. Za niedostarczenie SMS w przypadkach, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik lub operator telekomunikacyjny, z którego usług Użytkownik korzysta, szczególności dotyczy to przypadku gdy Użytkownik będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu w czasie 6 godzin od wysłania zamówienia, Mobiltek nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Mobiltek nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Użytkownika wynikające z wysłania wiadomości lub wykonania połączenia telefonicznego niezgodnie z niniejszym regulaminem lub informacjami zawartymi na odpowiednich stronach Serwisu.
 3. Mobiltek nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika kodu zamówienia bądź wybranie błędnego numeru SMS Premium.
 4. Mobiltek nie ponosi odpowiedzialności za omyłkowe dokonanie przez Użytkownika zakupu Produktu dedykowanego innemu modelowi telefonu komórkowego, niż ten, z którego Użytkownik dokonuje zamówienia.
 5. Wszelkie wyłączenia odpowiedzialności dokonywane są z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa w Polsce dotyczących, w szczególności zaś z tymi, które dotyczą umów zawieranych z konsumentami.

§9

Wszelkie problemy i zapytania dotyczące Usług należy kierować na adres email: [email protected] lub listownie na adres CTM Mobiltek SA. ul. Józefińska 2 30-529 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty otrzymania.

§10

Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.